Afilia't!

Fes-te del SEP!

REQUISITS PER A L’INGRÉS  (Segons estatuts)

1. La sol·licitud d’admissió es farà per escrit adreçat al Secretari General del SEP, omplint l’imprès destinat a aquest efecte i signant-lo.

2. El Secretari General tramitarà la sol·licitud d’ingrés al Comitè Executiu, que resoldrà sobre l’acceptació o no acceptació de la sol·licitud. En cas que el sol·licitant es trobi en situació de suspensió com a conseqüència de l’obertura d’un procediment judicial o disciplinari, tal com queda contemplat en l’article precedent, o en el supòsit de l’article 10.7, serà necessari l’acord previ de l’Assemblea General.

3. En cas de refús de la demanda de sol·licitud per part del Comitè Executiu, el Secretari General ho notificarà a l’interessat per escrit motivat. L’interessat podrà presentar recurs davant de l’Assemblea General, amb un escrit adreçat al Secretari General. Aquest recurs serà obligatòriament sotmès a la primera Assemblea General que se celebri.

4. En tot cas, la condició de membre no s’adquireix fins que no s’hagi satisfet la quota d’admissió i la primera quota periòdica, en la forma i la quantia establertes pel Comitè Executiu.
Ċ
Administració SEP,
24 sept 2017, 13:54
Comments